Save mom EP 3/5: ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Save mom บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ (PC) และ Notebook และการใช้งานในส่วนหน่วยบริการ/เจ้าหน้าที่

  • 12 พฤศจิกายน 2563
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH