(Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ เรื่อง ChoPA & ChiPA Game

  • 18 ตุลาคม 2561
  • 1 ครั้ง
วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.อุดม อัศวุตมางกูร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ เรื่อง ChoPA & ChiPA Game เป็นผลงาน 1 ใน 3 ของกรมอนามัยที่ได้รับการพิจารณาในระดับดีเด่น …โดยขณะนี้กรมอนามัยมีแผนขยายผลการดำเนินงานChoPA & ChiPA Game ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในหลายๆ โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี ช่วยลดปัญหาเด็กอ้วน และช่วยให้เด็กสูงดี สมส่วนเพิ่มขึ้นด้วย
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 13 มิถุนายน2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!