กรมอนามัย ชู ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ลดเสี่ยง ลดโรค วัยทำงาน

 • 30 เมษายน 2562

#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงกลุ่มวัยทำงานไม่ดูแลสุขภาพตนเอง เสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดทำชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง หวังส่งเสริมให้วัยทำงานมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค พร้อมบูรณาการร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้วัยทำงานมีพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม

         แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ตระหนักถึงความสำคัญ  ของงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจากการทำงาน เนื่องจากพบว่าวัยทำงานส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากไม่มีการดูแลสุขภาพของตนเองที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ 1) โรคอ้วน เกิดจากขาดการออกกำลังกายและการกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป  2) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งหมด 3) มะเร็งระบบสืบพันธุ์ พบมากโดยเฉพาะในผู้หญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 4) โรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ นำไปสู่การเกิดมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และ 5) โรคเครียด วัยทำงานเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องเงินและงาน เป็นต้น โดยร่วมกับภาคี       ที่เกี่ยวข้องพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติและความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

          แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า  กรมอนามัยยังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตรวจสุขภาพ เพื่อให้วัยทำงานให้มีพฤติกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ      ที่เหมาะสม โดยดำเนินงานภายใต้ชุดความรู้สุขภาพทั้ง 10 เรื่อง ทั้งเชิงรุกคือทำในภาพรวมขององค์กร         โดยโรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพเข้ามาทำในสถานประกอบการ และเชิงรับโดยผู้ประกันตนเข้ามาปรึกษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพหรือตนมีสิทธิการรักษา ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องแล้วที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี และเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ชุดความรู้สุขภาพทั้ง 10 เรื่อง ประกอบด้วย

 • ชุดที่ 1 หุ่นดีสุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) 
 • ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance)
 • ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family)
 • ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom)
 • ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning)
 • ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Management)
 • ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกลต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker)
 • ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living)
 • ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ
 • ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)”   อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 30 เมษายน 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH