ศูนย์เชียงใหม่ จับมือ อปท. ดัน 6 ข้อปฏิบัติ ป้องกันโควิด-19

  • 29 เมษายน 2563

     #ANAMAINEWS ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตาม 6 ข้อแนะนำ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ในระดับท้องถิ่น

           แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการที่กรมอนามัยได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยดำเนินการตามคำแนะนำ 6 ข้อหลัก ดังนี้  1) ดำเนินการควบคุม กำกับ การดูแลรักษาความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด ภายในสถานประกอบการและกิจการ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และการป้องกันตนเองสำหรับผู้ประกอบการ และผู้มารับบริการ 2) ควบคุม กำกับ ดูแลสถานที่สาธารณะในชุมชน สถานที่แออัด อาทิ ศาสนสถาน สถานีขนส่งโดยสาร ตลาดนัด เป็นต้น โดยผู้ประกอบการต้องจัดจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และ    ทำความสะอาดพื้นที่อย่างทั่วถึง สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร      3) การจัดบริการด้านสุขาภิบาลอาหาร ในตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ การบริการอาหาร Delivery และรถเร่จำหน่ายอาหาร ให้มีการดำเนินการตามคำแนะนำ   

           แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ข้อถัดมาคือ 4) การจัดการมูลฝอย ต้องคัดแยกระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม และการกำจัดตามคำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง  5) การจัดการมลพิษทางอากาศ โดยควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 จากกิจกรรมหรือกิจการในพื้นที่ สถานประกอบการ และการจัดการเหตุรำคาญ เพื่อลดเจ็บป่วยด้วยโรค   ระบบทางเดินหายใจ โรคปอดอักเสบ เพราะหากมีการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น 6) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความสะอาด และสุขอนามัยส่วนบุคคลให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยการปฏิบัติตามหลัก 3 ล คือ ลด เลี่ยง ดูแล เมื่อออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงไปพื้นที่แออัด ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเน้นดูแล    การส่งเสริมและการป้องกันการแพร่ระบาด โรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

           อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อไปอีกว่า  ขณะนี้ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางคำแนะนำ 6 ข้อหลักของกรมอนามัย โดยรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและลดการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ในแหล่งชุมชน เช่น ตลาด สถานีขนส่ง  ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงเรียน  สถานที่ท่องเที่ยว ให้คำแนะนำถึงผลกระทบและอันตรายจากการทำอุโมงค์หรือ ตู้พ่นฆ่าเชื้อ การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงทาน เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนชุดสุขอนามัย (Home Quarantine) จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบแก่ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน ชุดสุขอนามัย จะมีสิ่งของจำเป็น 9 รายการ คือ 1. ถุงดำสำหรับใส่ขยะทั่วไป 2. ถุงแดงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ 3. ปรอทวัดไข้ 4. หน้ากากอนามัยชนิดผ้า 5. แอลกอฮอล์สเปรย์ 6. สบู่ฆ่าเชื้อ 7. น้ำยาฟอกขาวหรือ      โซเดีมไฮโปคลอไรด์เพื่อใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัย 8. น้ำยาล้างจาน และ 9. แผ่นความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน

           “นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 สำรวจข้อมูลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 สถานประกอบการ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และการบริการอาหาร          แบบเดลิเวอรี และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานและสนับสนุนในระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจการในบางสถานประกอบการต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย      กล่าวในที่สุด 

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 29 เมษายน 2563

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!