กรม อ. – กรม คร. ร่วมขับเคลื่อน ‘ฉะเชิงเทราโมเดล’ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  • 17 พฤษภาคม 2562

           #ANAMAINEWS กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค ร่วมมือกันขับเคลื่อน “ฉะเชิงเทราโมเดล” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยสร้างความร่วมมือในประเด็นสำคัญทั้งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ    การสนับสนุนการดำเนินงาน ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่

                 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง นั้น พบข้อมูลคุณภาพอากาศยังคงมีสารมลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๊าซโอโซน (O3) และสารอินทรีย์ระเหยได้ (VOCs) เช่น สารเบนซีน เป็นต้น ส่วนคุณภาพน้ำผิวดินพบว่าพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทรายังเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับด้านอาหารและน้ำในภาพรวม 3 จังหวัด พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ อีกทั้งมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1,022 แห่ง ได้รับการกำจัด ร้อยละ 90 ในช่วงปี 2558-2561

                  “จากสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคจึงได้บูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในรูปแบบ “ฉะเชิงเทราโมเดล” มุ่งเน้นประเด็นสำคัญคือ พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังในพื้นที่ การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งในส่วนของการสร้างทักษะองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับอนาคต (New Skill) สร้างความเชี่ยวชาญของทักษะของบุคลากรในปัจจุบันให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งการเพิ่มและการปรับเปลี่ยนทักษะ (Up-Skill/Re-skill) และการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการด้านต่างๆ โดยมีทีมทำงานร่วมกัน ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยและกรมควบคุมโรคได้ร่วมบูรณาการในพื้นที่สมุยโมเดล จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งมอบให้พื้นที่ดำเนินการต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 17 พฤษภาคม 2562

 

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH