กรม อ. ร่วมกับ กรม คร. และ ทอท. เดินหน้าใช้กฎกระทรวงคุมเข้มสถานที่จำหน่ายอาหาร สะอาดปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

  • 14 พฤษภาคม 2562

#ANAMAINEWS กรมอนามัย ร่วมกับกรมควบคุมโรคและบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 เพื่อให้มีสถานที่จำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

           วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการ   แถลงข่าวสถานที่จำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การขับเคลื่อนตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ณ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ประตู 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ว่า กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)     ได้ร่วมมือพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในบริเวณท่าอากาศยาน ตั้งแต่ปี 2558 ในการสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นและผลักดันให้สถานที่จำหน่ายอาหารในบริเวณท่าอากาศยานมีการปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหารอย่าง  ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามหลักการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาให้เป็นตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหน้าด่าน เป็นหน้าตาของประเทศไทยที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยมีการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในบริเวณท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องคือ 1) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารในท่าอากาศยานตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Food Inspector 2) การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสูตรของกรมอนามัย และ 3) การพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ”(Clean Food Good Taste) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย อีกทั้งผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสอาหารจะได้มีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารตามประกาศกระทรวงที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

           ทางด้าน นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กำหนดให้ช่องทางเข้าออกประเทศต้องจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในเรื่องอาหาร น้ำดื่มและสถานที่รับประทานอาหาร สำหรับผู้มาใช้บริการภายใน            ช่องทางเข้าออกประเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบดำเนินการตรวจตราควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารต้องดำเนินการจัดการสุขาภิบาลอาหารบริหารจัดการสถานที่และควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านอาหารให้ถูกสุขลักษณะตามที่กฎกระทรวงเรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร   พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้เพื่อทำให้อาหารสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้เดินทางระหว่างประเทศ

           ทางด้าน พันตรี กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท       ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินงาน     ด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่องในด้านการตรวจติดตามร้านอาหารทางด้านกายภาพ การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้น เพื่อควบคุมคุณภาพของร้านอาหารให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลและข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารที่ท่าอากาศยานกำหนด การจัดการอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามแนวทางและข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข       โดยความร่วมมือของสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน มีผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานภายในร้านอาหารของท่าอากาศยาน ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 935 คน รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันและดำเนินโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ Clean Food Good Taste มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อพัฒนามาตรฐานของร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ซึ่งในปีนี้มีร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กว่าร้อยละ 90 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 14 พฤษภาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH