กรมอนามัย เฝ้าระวังเหตุน้ำมันรั่ว พร้อมเตือนประชาชนเลือกอาหารทะเลที่ไม่มีการปนเปื้อน

  • 5 กันยายน 2566

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำมันดิบจากทุ่นเทียบเรือรั่วไหล ย้ำประชาชน หากพบสัตว์ทะเลเปื้อนคราบน้ำมัน หรือพบการตายผิดปกติของสัตว์ทะเล ไม่ควรนำมาประกอบอาหาร หรือจำหน่ายเพื่อการบริโภค และหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ทันที

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีน้ำมันดิบจากทุ่นเทียบเรือ รั่วไหลลงทะเล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้มอบหมายให้กองอนามัยฉุกเฉินติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ทีมปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประสานงานร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพ รวมทั้งเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารโละหนักจากน้ำมันในสถานประกอบการเสี่ยง เช่น สถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาดสด ตลาดจำหน่ายอาหารทะเล บริเวณใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงด้านประชาชน รวมทั้งควบคุม กำกับ การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารสุขลักษณะของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ประชาชนในการเลือกซื้ออาหารและวัตถุดิบทางทะเลอย่างปลอดภัย

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 สุทัศน์

ด้านนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการปฏิบัติหน้าที่ของทีมปฏิบัติการฯ พบว่า ช่วงเช้าของวันที่ 5 กันยายน 2566 ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการในการขจัดมลพิษทางน้ำของทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจไม่พบคราบน้ำมันในทะเลและบริเวณชายฝั่ง ทั้งนี้ ต้องรอผลการตรวจคุณภาพน้ำทะเลจากห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษว่าพบการปนเปื้อนหรือไม่ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารโลหะหนักจากน้ำมันดิบในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมง ดังนั้น ในระยะนี้ขอให้ชาวประมงควรหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำในบริเวณที่ตรวจพบคราบน้ำมัน เพราะสัมผัสสารพิษเข้าสู่ร่างกายในขณะทำงาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันได้ เช่น หายใจลำบาก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน โดยเฉพาะผู้มีอาการภูมิแพ้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ก็จะทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น และหากมีการสัมผัสทางดวงตาและผิวหนังโดยตรง อาจส่งผลให้ทำให้เกิดการระคายเคือง หรือส่งผลกระทบแบบเรื้อรังและระยะยาว หากมีความจำเป็นควรสวมถุงมือจับสัตว์ทะเลที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนคราบน้ำมัน

“สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมทางน้ำในพื้นที่ตรวจพบว่ามีคราบน้ำมันปนเปื้อน เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากการสัมผัสสารพิษโลหะหนัก สำหรับประชาชนควรสังเกตลักษณะของอาหารทะเล หากพบความผิดปกติมีการปนเปื้อนคราบน้ำมัน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อมารับประทาน และติดตามข้อมูลสถานการณ์การจัดการคราบน้ำมันและผลกรกะทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวในการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย จากร้านอาหารหรือสารประกอบการที่ได้มาตรฐาน” ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กล่าว

****

กรมอนามัย / 5 กันยายน 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH