กรมอนามัย เตือน ภัยแล้ง ใช้น้ำไม่สะอาด เสี่ยงอุจจาระร่วง

  • 2 สิงหาคม 2562

           #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนพื้นที่ภัยแล้ง เตรียมน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ ลดเสี่ยงอุจจาระร่วง บิด

 

          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่ส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ อาจพบมีปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน เพราะนอกจากปริมาณน้ำจะมีน้อยลงแล้วความสะอาดของน้ำก็ลดลงด้วย ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคทางเดินอาหารและน้ำ เช่น อหิวาตกโรค อุจาระร่วง บิด เป็นต้น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควรเตรียมการและ สำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ภายในหน่วยงาน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียหากเป็นน้ำประปาควรตรวจปริมาณ คลอรีนอิสระในน้ำ และแจ้งผลการเฝ้าระวังดังกล่าวให้แก่หน่วยผลิตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดการคุณภาพน้ำให้สะอาด ปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างง่ายในครัวเรือน เช่น การต้ม การเติมคลอรีนและล้างภาชนะสำรองน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล     

           แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ครัวเรือน ร้านอาหาร และสถานประกอบการขนาดเล็ก ควรวางแผนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงภัยแล้งเพื่อบรรเทาความรุนแรง โดยหาภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย มีฝาปิด มาสำรองน้ำไว้ใช้ในระยะเวลาหนึ่งตามอัตราการใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน ตรวจสอบภาชนะเก็บกักน้ำที่มีอยู่ เช่น โอ่ง ตุ่ม ถัง ซึ่งบางแห่งอาจจะไม่ใช้แล้ว นำมาล้างทำความสะอาดเตรียมไว้เพื่อใช้สำรองน้ำในช่วงเกิดภัยแล้ง ช่วยกันดูแลรักษาสภาพของแหล่งน้ำโดยการกำจัดวัชพืช ขุดลอก คู คลอง หนอง บึง สระ ที่เป็นแหล่งน้ำชุมชนให้สะอาดและสามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น หากเกิดภัยแล้งอาจจะต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้มาผลิตน้ำประปา ส่วนการนำน้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำผิวดินแหล่งอื่นๆ มาใช้โดยตรง ควรปรับปรุงคุณภาพน้ำและฆ่าเชื้อโรคก่อน ด้วยการแกว่งสารส้มชนิดก้อนในน้ำและให้สังเกตตะกอนในน้ำ หากเริ่มจับตัวให้นำสารส้มออกตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอน แล้วนำเฉพาะน้ำใสมาฆ่าเชื้อโรคโดยใช้หยดทิพย์ (อ.32) ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นสารละลายคลอรีนชนิดเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วน 1 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร หรือเติมผงปูนคลอรีนตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นปล่อยให้มีระยะเวลาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 30 นาที ก่อนนำไปใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำ สำหรับพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำสะอาด ก่อนนำมาดื่มควรต้มให้เดือดอย่างน้อย 1-2 นาที เก็บในภาชนะที่สะอาด    มีฝาปิดมิดชิด และให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดี       

           “ทั้งนี้ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเตรียมความพร้อมในการผลิตน้ำประปาให้สะอาดและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบประปาและระบบท่อส่งน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียและลดการปนเปื้อน ที่สำคัญต้องเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาให้มีคลอรีนหลงเหลือ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมถึงวางแผนในการสำรวจ ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในชุมชนโดยเฉพาะบ่อน้ำบาดาล ต้องตรวจสภาพ ปริมาณและคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงเกิดภัยแล้ง ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำและล้างทำความสะอาดส่วนที่ใช้บรรทุกน้ำให้พร้อมอยู่เสมอ พร้อมเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนในการเตรียมรับมือภัยแล้งอย่างถูกต้อง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 1 สิงหาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH