กรมอนามัย ลุยมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมนมผง ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 3 แสน

  • 9 ตุลาคม 2562

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันให้มีพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้นมผง พร้อมเผยพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นความผิดตามมาตรา 18   มีโทษปรับสูงสุดไม่เกินสามแสนบาท

          แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายนมผงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สถานบริการสาธารณสุขและให้ความรู้    แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแม่และเด็ก ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่สำคัญคือการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้นมผงและอาหารเสริมสำหรับทารก ผ่านการควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่าย การเสริมสร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการใช้นมผงและอาหารเสริมสำหรับทารก เพื่อประโยชน์ทางการค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นมา

          แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ผลจากการเฝ้าระวังการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ยังพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อาทิ การแจกหรือการให้คูปองให้สิทธิลดราคาในร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าในช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่พบการกระทำความผิด   มากที่สุดในเรื่องการลดราคา ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นความผิดตามมาตรา 18 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกินสามแสนบาท

          “ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้   ได้ดำเนินการเปรียบเทียบคดีผู้กระทำความผิดไปแล้ว และขณะนี้ยังคงมีผู้ประกอบการและร้านค้าอีกหลายราย ที่กระทำความผิดตามมาตรา 18 และมาตราอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งกรมอนามัยรู้สึก    เป็นห่วงกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากวิธีการลงโทษทางกฎหมายไม่ใช่เป้าประสงค์หลักในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้แต่อย่างใด  สิ่งที่กรมอนามัยให้ความสำคัญและเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานคือ การปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนโดยเฉพาะแม่และครอบครัว ดังนั้น จึงขอฝากไปถึงผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าในช่องทางออนไลน์ว่า “ร้านค้าสามารถแสดงราคาจำหน่ายของนมผงสำหรับทารก (นมผงสูตร 1 และสูตร 2) ได้ โดยต้องไม่แสดงการเปรียบเทียบกับราคาเดิม และไม่มีการโฆษณาในลักษณะลด แลก แจก แถม” หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมอนามัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4223  ในวันและเวลาราชการ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 9 ตุลาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH