กรมอนามัย แนะ 140 สถานศึกษา พื้นที่ กทม. เปิดเรียน Onsite ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม

  • 29 ตุลาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 140 สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ Onsite ขอให้ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม พร้อมย้ำ นักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ปกครอง ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วย 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ความพร้อมในการเปิดเรียน Onsite ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้สถานศึกษานำร่องในพื้นที่ จำนวน 140 แห่ง และ สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งขณะนี้มีนักเรียน อายุ 12-17 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ประมาณ 3.45 ล้านคน โดยช่วงเปิดเรียน ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่เปิดเรียนแบบ  Onsite ได้ปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop   COVID Plus และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID 2) จัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียน ไม่เกิน 25 คน หรือจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 3) จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ 5) จัดทำ School isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมเป็นระยะ กรณีโรงเรียนมีการเปิดเรียนแล้วพบการติดเชื้อภายในโรงเรียน 6) ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน (Seal Route) อย่างปลอดภัย และ 7) จัดให้มี School pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร ด้วยการประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” ตรวจคัดกรองและสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วย ATK  รวมถึงประวัติการได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์และบริบทของพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครประกาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

          “ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาการเปิดเรียน Onsite ของแต่ละจังหวัด จะพิจารณาจากสถานการณ์ตามบริบทแต่ละพื้นที่ในชุมชน ตำบล อำเภอ หรือเขตเมืองของจังหวัด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นหรือ ไม่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแบบ Onsite ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มุ่งให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ กรณีสถานการณ์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 23 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 30 จังหวัด โรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบ Onsite ได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันตนเองในช่วงเปิดเทอม     ขอความร่วมมือนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ยังคงจำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วย 6 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) เว้นระยะห่าง 2) สวมหน้ากากตลอดเวลา 3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 4) คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย 5) ลดการแออัด และ 6) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม และ 6 มาตรการเสริม ได้แก่ 1) ดูแลตนเอง มีวินัย 2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3) กินอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ 4) ลงทะเบียนเข้าออก ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ 5) ตรวจสอบ บุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และ 6) กักกันตัวเองกรณีเสี่ยง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

กรมอนามัย / 29 ตุลาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH