สธ. ออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่ 14 พย.นี้ ถึง 13 พย. ปีหน้า

  • 29 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

          นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โดยเหตุผลของการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย  ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่ต้องปิดกิจการ  ตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ จึงเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ โดยให้  ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นอีก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง ให้เข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ

          ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะ ที่เป็นการค้า 2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 3) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา 38 และ 5) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่  จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 38 ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 และค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

           “สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการยกเว้นค่าธรรมเนียม มีดังนี้ 1) กรณีการขออนุญาตสำหรับ ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต 2) กรณีการขอหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง 3) กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดตามวันสิ้นอายุใบอนุญาต 4) กรณีครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม และ 5) ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการให้ปรากฏหลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ในเอกสาร ที่แสดงการอนุญาตหรือรับรองการแจ้ง เช่น บันทึกหรือสลักหลังไว้ในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือในทะเบียนคุมใบอนุญาตที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมจัดทำสำเนาคู่ฉบับไว้ด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 28 พฤศจิกายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH