กรมอนามัยปลื้ม ผลงาน ‘มหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง’ -‘มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต’ คว้ารางวัลบริการภาครัฐ ปี 2564

  • 24 กันยายน 2564

           #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย 2 ผลงาน“อสม. กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3”ของศูนย์อนามัย ที่ 3 นครสวรรค์ และ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9” ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาคว้ารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 พร้อมย้ำพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าการมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ผลงานกรมอนามัยได้รับรางวัลบริการภาครัฐทั้งระดับดีเด่นและระดับดีจำนวน 5 รางวัลได้แก่ ระดับดีเด่น1รางวัล และระดับดี4รางวัล โดยผลงานระดับส่วนภูมิภาค ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 มี 2 ผลงานได้แก่ ผลงานเรื่อง “อสม.กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็งลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3” โดยศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์ และผลงานเรื่อง“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9”โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาซึ่งทั้ง 2 ผลงาน ส่งผลให้งานด้านส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มแม่และเด็กยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

           ทางด้านแพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า การดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยในเขตสุขภาพที่ 3 ตั้งแต่ปี 2562-2564 ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการงานแผนบริการสุขภาพเครือข่ายระดับเขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3มีการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการคัดกรองมะเร็งเต้านมในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ กลุ่มแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และพัฒนาหลักสูตร การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในแกนนำระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการป้องกัน มีการฝึกทักษะการตรวจคัดกรองผ่านหุ่นเต้านมจำลอง และบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองผ่านระบบBSE Application ของกรมอนามัยซึ่งศูนย์อนามัยที่ 3 ได้พัฒนาหุ่นเต้านมจำลองเพื่อเป็นเครื่องมือฝึกทักษะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในแกนนำ อสม.พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน450 คน ผลการดำเนินงาน พบว่า ระดับความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการป้องกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.4 และทักษะการคัดกรองมะเร็งเต้านมของแกนนำ อสม.ถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.5 สามารถเข้าใช้งานและลงทะเบียนในระบบBSE Applicationร้อยละ 100จากผลการฝึกอบรมดังกล่าวแกนนำ อสม.สามารถนำไปขยายผลพร้อมสื่อสารให้สตรีไทยในชุมชนเข้าถึงและใช้งานBSE Application ควบคู่ไปกับการแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองกับหุ่นเต้านมจำลองเพื่อบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจาก450 คน เป็น 13,017 คน

           ทางด้าน นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่าผลการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา พบว่าประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน ได้แก่ 1) การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 2) การฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 3) หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 4) หญิงตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ 5) ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม 6) เด็กกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน7) การได้รับยาน้ำธาตุเหล็ก 8) พัฒนาการเด็กปฐมวัย สมวัย และ 9) เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โดยการดำเนินงานคุณภาพตามเกณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9 และศูนย์วิชาการในเขตฯ จึงได้มีการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตขึ้น โดยมีคณะทำงานในพื้นที่ทั้งระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-2 ปีในพื้นที่โดยมีกิจกรรมแบบองค์รวมทั้งมิติทางสุขภาพ และมิติทางสังคม ทั้งนี้ผลผลิตเชิงประจักษ์ได้แก่ การเกิด Miss 1,000 วันและเครือข่ายในการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กรวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัวในระดับต่าง ๆ การจัดทำแผนการดูแล (Care Plan) เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลและครอบครัว โดยเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เป็นต้น ส่งผลให้ประเด็นปัญหาอุปสรรคทั้ง9 ประเด็นข้างต้นได้พัฒนาขึ้นในทุกประเด็นและเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการดำเนินงานในปี 2559 กับผลการดำเนินงานในปี 2563เช่น หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์12 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.1เป็นร้อยละ 77.6ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า2,500 กรัม ลดลงจากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 6.6 เด็ก 0-5 ปี มีรูปร่างสูงดีสมส่วน จากร้อยละ 54.0 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87.5 และเด็กมีพัฒนาการสมวัย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.1 เป็นร้อยละ 87.2 เป็นต้น

***

กรมอนามัย /24 กันยายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!