กรมอนามัยแนะลูกหลาน ชวนผู้สูงอายุอยู่บ้าน ทำบุญ-ฟังธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ ลดเสี่ยงโควิด-19

  • 24 พฤษภาคม 2564

         #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะลูกหลาน ชวนผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของและลดความแออัด พร้อมย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพุทธสถานให้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด

           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค      โควิด-19 เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา ประชาชนที่นิยมเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้น ต้องระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายโดยข้อมูลกรมอนามัยที่ผ่านมาพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 53 และเสียชีวิตมากที่สุดในช่วงอายุ 60–69 ปี ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มีโรคประจำตัว โดยพบป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 36 รองมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 28 และโรคไต ร้อยละ 18 ดังนั้น จึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นให้ลูกหลานใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแทนการเข้าวัด เช่น การฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และพิธีกรรมทางศาสนาแบบออนไลน์ หรือการบริจาคปัจจัยผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการสัมผัสกับธนบัตร เหรียญ หรือสิ่งของบริจาคต่าง ๆ และลดจำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา

             “สำหรับบางวัดที่จัดให้มีการทำบุญขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยจัดให้มีระบบคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าพุทธสถาน พร้อมจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่ อุปกรณ์ล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์เจลไว้บริเวณทางเข้าประตูทางเข้า-ออก ให้เพียงพอ หรือในกรณีที่มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ สวดมนต์ หรือระหว่างเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ควรกำหนดจุดระยะห่าง1-2 เมตร      ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในสถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งนอกจากนี้ควรทำความสะอาดห้องส้วม ห้องน้ำ โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆรวมทั้งจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารและสถานปฏิบัติธรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่อแพร่กระจายโรค” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ /24พฤษภาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH