กรมอนามัย เผย ผลสุ่มตรวจห้าง ยังผ่านเกณฑ์ COVID Free Setting น้อย เร่งกระตุ้นคุมเข้มทุกด้าน

  • 20 ตุลาคม 2564

         #ANAMAINEWS  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสุ่มตรวจห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์15 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี พบว่าประเมินผ่านตามมาตรการครบทุกข้อ เพียง 3 แห่ง กระตุ้นคุมเข้มความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน อย่างเข้มข้น

             นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ได้สุ่มประเมินสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ จำนวน 15 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564 พบว่าประเมินผ่านทุกข้อ จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20ส่วนอีก 12 แห่ง ยังประเมินไม่ผ่านบางข้อ โดยมาตรการที่ทำได้ดีคือมีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ มีสัญลักษณ์แสดงระยะห่าง และมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอส่วนมาตรการที่มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น 1) ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย COVID Free Environment  เช่นการจำกัดจำนวนการห้ามรวมตัวการเว้นระยะห่าง ร้านอาหารและศูนย์อาหารไม่จัดให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่ง และไม่จัดเตรียมเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ประจำโต๊ะอาหาร, ไม่มีการระบายอากาศที่ดีในห้องน้ำ 2) ด้านพนักงานปลอดภัยCOVID Free Personnelพบว่า กิจการเสี่ยงไม่ได้จัด ATK ให้พนักงานทุกคนและไม่สามารถตรวจได้ทุก 7 วัน และ 3) ด้านผู้ใช้บริการปลอดภัย COVID Free Customer เช่น ไม่มีการควบคุมกำกับการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วย “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ กิจการเสี่ยง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนต ไม่เข้มงวดเรื่องการตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK ของลูกค้า

            “ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือสถานประกอบการเข้มงวดมากขึ้นโดยควบคุมความแออัดและการรวมตัวพร้อมทั้งกำกับให้กิจการเสี่ยงปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ใช้บริการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK รวมทั้ง หลักฐานคัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน“ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ สำหรับร้านอาหารและศูนย์อาหารขอให้จัดสถานที่ให้ปลอดภัย มีระยะห่างระหว่างที่นั่ง และ          เตรียมเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ประจำโต๊ะนอกจากนี้ขอความร่วมมือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการให้ผู้ประกอบการหรือ            ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และขอให้ประชาชนปฏิบัติตาม UP-DMHTA อย่างเคร่งครัดด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***     

กรมอนามัย / 20 ตุลาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH