กรมอนามัย แนะเฝ้าระวังติดเชื้อโควิด-19 ในแคมป์คนงาน – ครอบครัว – ชุมชนต่อเนื่อง หวั่นระบาดซ้ำ

  • 20 พฤษภาคม 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ภายในครอบครัวและชุมชน  ให้มากขึ้นและต่อเนื่อง หลังพบการแพร่ระบาดในชุมชนหลายกลุ่มก้อน หากพบตนเองมีความเสี่ยงให้แยกกักตัว  เลี่ยงการใกล้ชิดคนในครอบครัวและคนในชุมชน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

 

                     นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีการแพร่ระบาดและการติดเชื้อในแคมป์คนงานมีสูงขึ้น เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันหลายจุด เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม จุดกินอาหาร และยังพบคนงานเดินทางไปในตลาดชุมชน เพื่อซื้อของกิน ของใช้ และยังมีการเดินทางข้ามพื้นที่ อีกทั้งการระบาดหลายกลุ่มก้อนในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะกระจายไปสู่คนในครอบครัวและชุมชนอีกครั้ง หากไม่มีการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองที่ดี จึงจำเป็นขอความร่วมมือประชาชนในทุกครอบครัวและชุมชนเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลสำรวจอนามัยโพลประเด็น “ความกังวลและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน” ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกกังวล ต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่พบในชุมชนหรือครอบครัวสูงถึง ร้อยละ 93.6 โดยกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในชุมชนคือการกินดื่มร่วมกัน ร้อยละ 46.4 รองลงมาคือการรวมตัวกัน ร้อยละ 25.3 ส่วนพฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติได้น้อยที่สุดคือการแยกกินข้าวกับคนในครอบครัว ร้อยละ 65.3 สำหรับพฤติกรรมการสวมหน้ากากของคนในชุมชนเมื่อออกนอกบ้านส่วนใหญ่พบเห็นว่ามีการสวมถูกต้องเพียงร้อยละ 68.2 และพบว่าข้อมูลที่ประชาชนต้องการมากที่สุดเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวคือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน ร้อยละ 38 รองลงมาคือวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อในครอบครัวหรือชุมชุน ร้อยละ 22.5 ตามลำดับ

                        “ทั้งนี้ หากพบว่าตนเองเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้แยกกักตัว และอาศัยอยู่ภายในบ้านร่วมกับผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ และเด็ก ควรปฏิบัติตัวดังนี้ 1) หยุดงาน หยุดเรียน ไม่ออกไปนอกบ้านหรือที่พักอาศัยไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางจากพื้นที่ระบาด หรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วย 2) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หากทำไม่ได้หรือมีพื้นที่จำกัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ และเด็กในบ้านโดยเด็ดขาด 3) สังเกตอาการตัวเองและวัดไข้ทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการผิดปกติทางผิวหนัง ไอ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ให้รีบไปพบแพทย์ 4) ในแต่ละวันให้รวบรวมขยะ หน้ากากอนามัยไว้ในถุง ก่อนทิ้งให้ใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝา ก่อนใส่ถุงอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท 5) กินอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ และ 6) แยกห้องนอน พร้อมทั้งแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว และแยกการกินอาหาร หากเป็นไปได้แยกใช้ห้องน้ำห้องส้วมออกจากผู้อื่นแต่หากไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวใช้เป็นคนสุดท้าย  และทำความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 20   พฤษภาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH