กรมอนามัย – IHPP ชวน กทม. ยกคุณภาพชีวิตคนกรุง เร่งพัฒนาเมืองควบคู่สิ่งแวดล้อมให้เอื้อสุขภาพดี

  • 18 กรกฎาคม 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธาณณสุข เผยผลการวิจัยสำคัญเกี่ยวกับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนเมืองในด้านการออกแบบเมือง การส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน โดยกรมอนามัย และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เสนอเร่งพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ผ่านการพัฒนาเมือง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

       

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การออกแบบเมืองที่ดี (urban design) เป็นรากฐานต่อการพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพลเมือง ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกรมอนามัย   ให้ความสำคัญต่อปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ สุขอนามัย และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัจจัยคุกคามทางสุขภาพ    หลายด้าน โดยกรมอนามัยได้ติดตามสถานการณ์กิจกรรมทางกายคนไทย ปี 2564 สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยร้อยละ 72 มีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก  ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอจะลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เป็นต้น ดังนั้น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเมืองให้เอื้อต่อการขยับร่างกายในชีวิตประจำวัน จึงมีความสำคัญต่อสุขภาพคนเมือง

          ทางด้าน ดร.เภสัชกรหญิงอรทัย วลีวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวว่า ผลการวิจัยจากวารสารวิชาการระดับโลก The Lancet Global Health series ในเดือนมิถุนายน 2565 ที่ได้ศึกษาปัจจัยการออกแบบเมืองที่ส่งผลต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง โดยศึกษาเปรียบเทียบ 25 เมือง จาก 17 ประเทศทั่วโลก ในมิติต่าง ๆ พบว่า กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในลำดับที่ 24 ของเมืองที่มีนโยบายการออกแบบเมืองที่เอื้อต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนโยบายการสร้างเมืองที่เอื้อต่อการเดิน การเพิ่มการเข้าถึงสวนสาธารณะ และตลาดที่มีอาหารคุณภาพ รวมถึงการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง โดยพบคนกรุงเทพฯ เพียงร้อยละ 14, 15 และ 63 ที่เข้าถึงสวนสาธารณะ เข้าถึงตลาดที่มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และระบบขนส่งสาธารณะในระยะ 500 เมตร ตามลำดับ

          ทางด้าน นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย    กล่าวว่า จากข้อมูลผลสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมเนือยนิ่งในคนไทย ปี 2564 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 79 มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยการนั่งตั้งแต่ 7 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันสูงกว่า            ค่าเฉลี่ยประเทศ ส่งผลต่อการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กรุงเทพมหานคร  จึงควรเร่งพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง โดยเฉพาะการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งระหว่างวัน และมีกิจกรรมทางกายในการเดินทาง รวมถึงนันทนาการ ผ่านการออกแบบเมืองให้เอื้อต่อการ        มีสุขภาพดี โดยกรมอนามัย และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พร้อมร่วมพัฒนาสุขภาวะ    และคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานครต่อไป

***

กรมอนามัย / 18 กรกฎาคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH