กรมอนามัย แนะสร้างสุขอนามัยที่ดี เสริมเกราะป้องกัน ลดเสี่ยงโรค

  • 14 ธันวาคม 2566

         #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยสุขภาพประชาชน เน้นย้ำให้ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก หรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส

           นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ ของประเทศไทย ส่งผลให้โรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ โรคเชื้อ Rhinovirus/ Enterovirus และโรคโควิด 19 ระบาดมากขึ้น ประชาชนเริ่มเจ็บป่วยและบางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ทำให้ มีความรุนแรงของอาการต่าง ๆ และส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรง
           นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยจึงได้มอบหมายให้ทีมภารกิจปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉิน หรือทีม SEhRT กรมอนามัย ที่ประจำตามศูนย์อนามัยต่าง ๆ ในพื้นที่เร่งสื่อสาร สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ประชาชน ด้วยการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อ รวมทั้งเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก สถานที่แออัด หรือมีการระบายอากาศไม่ดี ที่สำคัญประชาชนต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งเมื่อเข้าห้องน้ำ และหลังจากหยิบจับสิ่งของ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่ชอบหยิบสิ่งของเข้าปาก สำหรับโรงเรียน สถานศึกษา ร้านอาหาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยว ที่มีผู้คนใช้บริการและมีจุดร่วมสัมผัส ต้องยึดหลักสร้างเสริมสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดี 3 ข้อ คือ 1) ดูแลหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม รวมทั้งห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 2) จัดให้มีจุดให้บริการล้างมือพร้อมมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และ 3) พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน หมั่นดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี หากป่วยควรหยุดปฏิบัติงาน พนักงานที่สัมผัสอาหารให้สวมหน้ากากขณะให้บริการ
           “ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ของโรคจากช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันลดความเสี่ยง ย้ำ ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด หากจำเป็นควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ” รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าว

***

กรมอนามัย / 14 ธันวาคม 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!