กรม อ. เตรียมจัดงานส้วมโลก รณรงค์คนไทยทำส้วมสะอาด ใช้ส้วมเป็น ลดจุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค

  • 12 พฤศจิกายน 2563

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน” หวังกระตุ้นคนไทยให้ความสำคัญต่อการใช้ส้วมและทำความสะอาดส้วมในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 พร้อมเน้นย้ำความสะอาด 7 จุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค

         

 

                       นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่vทุกคน” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร หวังกระตุ้นให้คนไทยปรับปรุงส้วมที่ใช้ในบ้านและในสถานประกอบการสาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ซึ่งจากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล)ในการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้ริเริ่มนโยบายพัฒนาส้วมสาธารณะ โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดทำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและส่งเสริมให้มีการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานความสะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงส้วมสะอาดในทุกสถานที่ รองรับการเป็นสังคมเมืองและวิถีชีวิตคนไทยที่เปลี่ยนไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลวันปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการส้วมสาธารณะจำนวนมาก และที่สำคัญคือเพื่อป้องกันไม่ให้  ส้วมสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ผู้ใช้บริการปลอดภัย และประทับใจทุกครั้งที่ใช้บริการ

                      นายแพทย์สุวรรณชัย  กล่าวต่อไปว่า ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะในภาพรวมของประเทศพบว่ามีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีจำนวนส้วมทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS รวมคิดเป็นร้อยละ 72.18 และผลจากการสำรวจอนามัยโพลออนไลน์ปี 2563 พบว่า เหตุผลที่ประชาชนเลือกใช้ส้วมสาธารณะลำดับแรกคือ ความสะอาด ร้อยละ 87.6 รองลงมาคือความปลอดภัย ร้อยละ 7.9 และความสะดวก ร้อยละ 3.5 ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องส้วมและบริเวณผิวสัมผัสร่วม ได้แก่ สายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ลูกบิดหรือกลอนประตูที่รองนั่งโถส้วม พื้นห้องส้วม และที่เปิดก๊อก

                “สำหรับผู้ใช้บริการ ต้องมีพฤติกรรมอนามัยในการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง โดยปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค เว้นระยะห่างในขณะรอใช้ส้วมสาธารณะ 1-2 เมตร ไม่ขึ้นไปเหยียบ  บนโถส้วมแบบนั่งราบเพราะจะทำให้โถหรือขอบโถแตกหรือหัก หรืออาจพลาดตกลงมาจนเกิดการบาดเจ็บได้ นอกจากนี้ก่อนใช้ส้วมทุกครั้งให้เช็ดฆ่าเชื้อก่อนนั่งลงบนโถส้วม  ไม่ทิ้งวัสดุใด ๆ ลงในโถส้วม และล้างมือด้วยสบู่ และน้ำให้สะอาดอย่างน้อย 20 วินาที ทุกครั้งหลังใช้ส้วม เพื่อสร้างสุขอนามัยดีให้กับตนเอง” รักษาราชการแทน  อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 12 พฤศจิกายน 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH