กรมอนามัย รุกโรงงานขนาดใหญ่ ประเมิน Thai Stop COVID Plus ครบ 100 % 15 มิถุนายนนี้

  • 12 มิถุนายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้โรงงานขนาดใหญ่ เร่งประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 15 มิถุนายนนี้ พร้อมกำชับพนักงานประเมิน Thai Save Thai คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าทำงาน เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อของโควิด-19 ในโรงงานด้วย

       

                  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน    ในโรงงานหลายครัสเตอร์ ส่งผลให้ต้องหยุดกิจการกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตั้งเป้าหมายให้โรงงานขนาดใหญ่    ที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป จำนวน 3,300 แห่ง เข้าร่วมประเมินผ่าน Thai Stop COVID Plus (GOOD FACTORY PRACTICE) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก   ในการดำเนินงานประเมิน 100 เปอร์เซ็นต์ ในโรงงานกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  1) กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดสวัสดิการสำหรับแรงงาน  2) กระทรวงมหาดไทย ที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบการที่รับการสนับสนุนจาก BOI  และ 4) กระทรวงสาธารณสุข กำหนดข้อแนะนำทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อโดยให้ผู้ประกอบการต้องประเมินตนเองอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งขณะนี้ได้ประเมินแล้วรวม 1,832 แห่ง และยังเหลืออีก 1,468 แห่ง ที่ยังไม่ประเมิน จึงขอความร่วมมือโรงงานขนาดใหญ่เร่งประเมินตนเองเพื่อให้ได้ครบ   ตามเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ส่วนโรงงานขนาดกลางขณะนี้มีการประเมินแล้วจำนวน 1,600 แห่ง และโรงงานขนาดเล็กได้ประเมินแล้ว จำนวน 3,176 แห่ง

            “ทั้งนี้ ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงงานขนาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์    จนถึงปัจจุบัน พบว่า 5 จังหวัดอันดับที่มีรายงานติดเชื้อภายในโรงงานมากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 91 โรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 41 โรงงาน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 32 โรงงาน จังหวัดชลบุรี จำนวน 30 โรงงาน และจังหวัดนครศรีอยุธยา จำนวน 29 โรงงาน ตามลำดับ จึงขอความร่วมมือพนักงานทุกคน ต้องประเมินตนเองก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวันผ่านเว็บไซต์ Thai Save Thai ซึ่งยกระดับการคัดกรองคนก่อนเข้าโรงงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผู้มีความเสี่ยงไม่ให้เข้ามาปฏิบัติงานและแพร่เชื้อในสถานประกอบการสู่ เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และชุมชน รวมถึงลดความรุนแรงหากมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาหรือพบแพทย์ได้เร็วขึ้น แต่หากพบผู้ติดเชื้อภายในโรงงานต้องปฏิบัติตามมาตรการผู้ติดเชื้อโรงงาน ใน 4 ข้อ ดังนี้ 1) แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย 2) พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือปิดให้บริการในแผนกนั้น หรือปิดสถานที่ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด 3) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม และ 4) กรณีพบพนักงานติดเชื้อมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้หลักการจัดการแบบ Bubble &  Seal เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่           สังคมภายนอก” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 12 มิถุนายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH