กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

  • 10 สิงหาคม 2565

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

         นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้ร่วมการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัฏจักรของและพาหะนำโรค ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคอื่น ๆ รวมทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสภาพอากาศที่รุนแรง

        “ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นต้นแบบในการลดโลกร้อน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 2) การปรับตัว (Adaptation) โดยพัฒนาองค์ความรู้ ได้แก่ การดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งผลักดันแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข พ.ศ.2564-2573 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ เสริมศักยภาพ ทักษะของประชาชนในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามบริบทของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ หรือ Health in All Policy ให้สังคมไทยมีความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน”รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 10 สิงหาคม 2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH