กรมอนามัย เผยประชาชนกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มขึ้น เข้มหมั่นสังเกตอาการ – มีสุขอนามัยดี ลดแพร่เชื้อ

  • 9 เมษายน 2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการสำรวจอนามัยโพลมีความกังวลต่อสถานการณ์ โควิด-19 เพิ่มขึ้น   ย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่เสมอ   พร้อมหมั่นสังเกต คัดกรองอาการความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

                         

 

                        นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลการสำรวจอนามัยโพล เรื่องระดับความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 พบว่าประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ร้อยละ 94.6 ซึ่งเรื่องที่ประชาชนกังวลมากที่สุด ได้แก่ กลัวการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มในสถานที่ต่างๆ ร้อยละ 21 รองลงมา คือ ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง ร้อยละ 20.8 และสถานที่ต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ร้อยละ 16.1 นอกจากนี้ ยังพบว่า กิจกรรมที่ประชาชนเลือกที่จะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุดคือ การไปทำบุญตักบาตร ร้อยละ 64.7 และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ร้อยละ 54.8 โดยประชาชนเลือกที่จะไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 73.9 รองลงมาคือ การไม่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ร้อยละ 66.7 รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT โดยมาตรการที่ประชาชนทำได้น้อยที่สุดคือการสแกน  “ไทยชนะ” ในแต่ละสถานที่

                         “ทั้งนี้ กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ให้ทุกสถานประกอบการต้องยังคงเข้มตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลัง การให้บริการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ และให้มีจุดบริการล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี รวมทั้งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด และเข้าไปประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และสำหรับประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด-19ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ต้องเข้มการเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ รวมทั้งหมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ คัดกรองอาการ ความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่มีการระบาด และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม“ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”  อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 9 เมษายน 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH