กรมอนามัย ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ หนุนนโยบายสถานชีวาภิบาล

  • 8 มกราคม 2567

 

        #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ “ธรรมมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล” สู่เป้าหมายให้พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และยกระดับพระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม ภายใต้การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ พร้อมหนุนสถานชีวาภิบาลโดยองค์กรพระพุทธศาสนา

       แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุของค์กรพระพุทธศาสนา ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรด้านสาธารณสุข จัดงานปวารณาสานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 “ธรรมมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล” ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธี และมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวนำการปวารณาฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 14 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมการศาสนา แพทยสภา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเครือข่ายพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์

         “ที่ผ่านมา กรมอนามัยร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ผ่านโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับศิลปวัฒนธรรมในความเป็นวัด โดยใช้หลัก 5 ร. คือ สะอาดร่มรื่น สงบร่มเย็น สุขภาพร่วมสร้าง ศิลปะร่วมจิต (วิญญาณ) สนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย สามารถขยายผลสู่การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การดูแลสุขภาวะของประชาชนในชุมชน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

        ด้าน นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2567 กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานชีวาภิบาลในองค์กรพระพุทธศาสนา เพื่อรองรับการดูแลพระภิกษุสงฆ์สูงอายุหรือภิกษุอาพาธ ครอบคลุม แม่ชี สามเณร และประชาชนในชุมชน โดยกรมอนามัยได้เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฐฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระอสว.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ยกระดับเป็นพระบริบาลภิกษุไข้ ที่สามารถดูแลพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง สามารถส่งต่อและเชื่อมโยงการรักษากับหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้การปฏิบัติงานนั้นจะต้องสอดคล้องหลักพระธรรมวินัยและธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

***

กรมอนามัย / 8  มกราคม 2567

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!