กรมอนามัย เผย ครม. เห็นชอบกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง สำหรับสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

  • 7 สิงหาคม 2563

             #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  แก่สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

            คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด    ของโรคโควิด 19 หน่วยงานภาครัฐได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น มาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ นับจากที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 รวมทั้งจากการบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วย ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว      กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  ให้แก่สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ร้านเสริมสวยหรือ  แต่งผม ฟิตเนส สวนสนุก ร้านคอมพิวเตอร์ กิจการดูแลเด็กที่บ้าน กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นต้น และกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (ที่มิใช่การขายของในตลาด) ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า และลักษณะการเร่ขาย  

 

          “ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้มีระยะเวลาใช้บังคับในการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง 1 ปี นับแต่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ที่เป็นผลจากมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของภาครัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 7 สิงหาคม 2563

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH