กรมอนามัย เผยแนวโน้มผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น ย้ำ สถานประกอบการ ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ ลดเสี่ยงโควิด 19

  • 6 มิถุนายน 2566

            #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยแนวโน้มผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น ย้ำ สถานประกอบการและประชาชน ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน             โควิด 19 เพื่อลดเสี่ยงโรคโควิด 19

        นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 2,352 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2566 จำนวน 2,632 คน  และวันที่ 21 -27 พฤษภาคม 2566 มีจำนวน 2,970 คน ส่งผลให้ขณะนี้ ผู้ป่วยสะสม จำนวน 18,039 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ปอดอักเสบ 425 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 253 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 พฤษภาคม 2566 จำนวน 128 ราย กระจายในไปหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยการติดเชื้อส่วนมากพบในพื้นที่เรือนจำ โรงเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ทำงาน และชุมชน ทั้งนี้ กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการและประชาชนยังคงเฝ้าระวัง และป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่มีประชาชน
เข้าไปใช้บริการจำนวนมาก

        นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยทุกแห่งประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบการ สถานบริการ และประชาชน โดยสถานประกอบการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ยึดหลักจัดการด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ 1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดูแล รักษา และหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม รวมทั้งห้องน้ำห้องส้วม ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ กรณีสถานประกอบการเป็นระบบปรับอากาศ ต้องจัดระบบระบายอากาศภายในที่ดี จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมมีอุปกรณ์ล้างอย่างเพียงพอ 2) ด้านพนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ป่วยควรหยุดปฏิบัติงาน พนักงานที่สัมผัสอาหารให้สวมหน้ากากขณะให้บริการ

          “สำหรับประชาชน แนะนำสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่คนหนาแน่น หรือพื้นที่ปิดที่อากาศ ไม่ถ่ายเท หากมีอาการไม่สบายหรือเป็นไข้ควรสวมหน้ากากเมื่อออกไปนอกบ้าน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสจุดสัมผัสร่วม และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบตามเกณฑ์หรือ กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 6 มิถุนายน 2566

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH