อธิบดี ‘สุวรรณชัย’ มอบนโยบาย ‘2 เร่ง 3 ยก’ ขับเคลื่อนงานกรมอนามัย

  • 5 ตุลาคม 2563

          #ANAMAINEWS อธิบดีใหม่ “นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย” เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย พร้อมมอบนโยบายสำคัญ “2 เร่ง 3 ยก” สำหรับการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมอนามัยภายใต้ 36 โครงการหลัก

        วันนี้ (5 ตุลาคม 2563)  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมอนามัยแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในการเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า  กรมอนามัยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีในทุกกลุ่มวัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 นี้ นโยบายสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนงานกรมอนามัยคือ ‘2 เร่ง 3 ยก’  โดย 2 เร่ง คือ 1) เร่งสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 2) เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล  สำหรับ 3 ยก ประกอบ 1) ยกระดับความรอบรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย      2) ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และ 3) ยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้การดำเนินงาน 36 โครงการของกรมอนามัย ดังนี้ 1) กลุ่มแม่และเด็ก อาทิ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-6 ปี เป็นต้น 2) กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น อาทิ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการเลี้ยงลูกตามคำสอนพ่ออย่างพอเพียงในพื้นที่ชายแดน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กในถิ่นทุรกันดาร และโครงการพัฒนาสุขภาพเด็กในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นต้น 

       นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กลุ่มที่ 3 กลุ่มวัยทำงาน อาทิ โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โครงการสือสานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เป็นต้น 4) กลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ และโครงการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เป็นต้น และ 5) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน ตลอดจนโครงการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างประเทศของกรมอนามัยด้วย

      “ทั้งนี้ นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว กรมอนามัยยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนโยบายหลักของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ต้องเน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง คือการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ในกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 5 ตุลาคม 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!