กรมอนามัย จับมือเครือข่าย 11 กระทรวง พัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4 H

  • 2 ธันวาคม 2564

          #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย 11 กระทรวง ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กไทยแข็งแรง เป็นคนดี มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4 H (ฉลาด (Head) ดี (Heart) มีทักษะ (Hand) แข็งแรง (Health) ภายใต้การมี   ส่วนร่วมของครอบครัว (Home) และชุมชน

               นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทาย    ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพคนที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดดี การเรียนรู้ที่ดี    มีความพร้อมทุกด้าน ส่งต่อไปสู่เยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต เนื่องจากในระยะหลายปีที่ผ่านมายังคงพบปัญหาการพัฒนาเด็กไทย ทั้งด้านภาวะโภชนาการมีเชาว์ปัญญา (IQ) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การไม่ได้เรียนต่อ เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และปัญหาจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 จึงต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้มากขึ้น

               “ทั้งนี้ กลไกความร่วมมือที่สำคัญ คือ ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยหลัก 4 H ได้แก่ ฉลาด เก่ง มีความรู้ความสามารถ (Head) ดี เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม (Heart) มีทักษะด้านอาชีพ ใช้ความสามารถตนเอง  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Hand) แข็งแรง รอบรู้ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Home) และชุมชน ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย เป็นแกนหลัก ร่วมกับ 11 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน และกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนตามทิศทางให้บรรลุเป้าหมายมุ่งให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 2 ธันวาคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!