กรมอนามัย สั่ง 12 ศูนย์อนามัย คุมเข้มพ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้บริการในตลาด ต้องมีมาตรการ สวมหน้ากาก 100 %

  • 3 มกราคม 2564

             #ANAMAINEWSกรมอนามัย สั่งการให้ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการหลักในตลาดสด และได้ทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร) และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด(ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด) ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการตลาดและรถเร่จำหน่ายอาหารอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำพ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากาก100 % และใช้อุปกรณ์หยิบอาหาร ไม่ใช้มือเปล่าสัมผัสอาหารทุกชนิด

             นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ทำหนังสือถึงนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงนามถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร) และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด) โดยขอความร่วมมือควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการตลาดและรถเร่จำหน่ายอาหารอย่างเคร่งครัด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และตามอำนาจหน้าที่มาตรา 17/3  ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.จัดกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564 ” 2.กำกับติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ดำเนินกิจการตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อ 19 (4) และ 20 (3)และขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินกิจการตลาดจัดทำทะเบียนรถเร่จำหน่ายอาหารที่มาซื้อสินค้าภายในตลาดรวมทั้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะแก่ผู้ขายและผู้ซื้อของในตลาด และ 3. กำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ดำเนินกิจการรถเร่จำหน่ายอาหารปฏิบัติเกี่ยวกับการปรุง ประกอบ สะสม และจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

          ทั้งนี้ กรมอนามัยยังได้สั่งการให้ ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง ลงพื้นที่ในตลาดสดเพื่อติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้าและผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดการในตลาด ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการและผู้ขายของล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสวมอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อนให้ได้ 100%สำหรับอาหารปรุงสำเร็จจะต้องปกปิด ใช้อุปกรณ์หยิบจับไม่ใช้มือเปล่าจับอาหารทุกชนิดหากเจ็บป่วยให้หยุดปฏิบัติงานทันทีมีจุดบริการล้างมือให้ผู้ใช้บริการทำความสะอาดและล้างแผงจำหน่ายทุกวันทำความสะอาดและล้างพื้นตลาดกำจัดขยะทุกวัน และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม โดยเฉพาะจุดที่สัมผัสร่วมกันเป็นประจำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่ไปตลาดต้องการ์ดไม่ตก ทั้งในเรื่องการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 % ล้างมือให้มากขึ้น ไม่อยู่ในที่แออัด โดยที่สำคัญที่สุดคือการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ในส่วนผู้ที่มีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยง ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากพบข้อสงสัยให้ติดต่อที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที อธิบดีกรมอนามัยกล่าวในที่สุด

 ***         

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 1 มกราคม 2564

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH