หนุนอปท.กว่า 2,680 แห่ง พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่มาตรฐานคุณภาพ

  • 18 ตุลาคม 2561
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) “Smart Local : Smart by Law” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน
        วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) “Smart Local : Smart by Law” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ว่า การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้มี บูรณาการร่วมกันระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมบทบาทการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น และได้ยึดข้อตกลงดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมบทบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
        นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงได้มีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น โดยนำหลักการ PMQAมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเทคนิคและเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยกระดับสู่คุณภาพการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งตั้งแต่ปี 2557-2560มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน2,680แห่ง และมีเทศบาลผ่านการประเมินคุณภาพระดับเกียรติบัตรรับรองจำนวน 2,675แห่ง ระดับพื้นฐาน จำนวน 2,669แห่ง และในปีนี้มีเทศบาลสมัครเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มจำนวน 1,032แห่ง และมีเทศบาลผ่านการประเมินคุณภาพระดับเกียรติบัตรรับรองจำนวน 392แห่ง ระดับพื้นฐานจำนวน 576 แห่ง นอกจากนี้ยังมีเทศบาลที่ยังไม่เข้าร่วมการประเมิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนต่อไป
        “ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA Forum 2018) ในครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีความเข้าใจ มีทัศนคติ และตระหนักในบทบาทการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ชมรมสาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 760คน นอกจากนี้ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีจนได้รับการรับรองระดับเกียรติบัตรรวม 392แห่ง”รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
 
*** 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 11 กรกฎาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH