สธ.ช่วยเด็กได้โอกาสพัฒนาการกว่า 3.5 แสนคน จับมือภาคีKick offสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

  • 18 ตุลาคม 2561
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานรณรงค์สัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2561ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยให้กับกลุ่มพ่อแม่ และผู้ปกครอง
           วันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2561 ) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังงานแถลงข่าวความร่วมมือสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2561 ณศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ กรุงเทพมหานครว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2561 และได้ขยายโครงการ ฯ ต่อ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2564 โดยมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร รวมถึงองค์กรหลักอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี โดยตั้งเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมตั้งระยะเริ่มแรก มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน
           ทางด้านแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษฏกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการ ฯ   ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสิ่งสำคัญที่สุดคือสามารถช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้รับโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 350,490คน โดยผลการดำเนินงานในปัจจุบันพบว่า ความครอบคลุมร้อยละ 79.2 พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 20.5 และติดตามร้อยละ 80.3(ข้อมูล ณ วันที่ 4กรกฏาคม61) สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการให้กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และนำเด็กเข้ารับบริการตรวจคัดกรองตามนัดหมาย หากพบเด็กสงสัยล่าช้า หรือมีความผิดปกติ สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หนังสั้นพัฒนาการเด็ก (เรื่องอิ่มอุ่น)info-graphic 4 เรื่อง (การกิน การนอน การป้องกันการติดสื่อ และการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม) เพื่อสร้างเสริมความรู้ในการเลี้ยงดูลูกที่เหมาะสมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัยโดยการรณรงค์ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดที่สำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คือ “พูดคุยกับลูกบ่อย ๆ อย่าปล่อยให้มือถือและหรือทีวีเลี้ยงแทน”
            “ทั้งนี้ การรณรงค์ Kick off สัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ ถือเป็นการจุดเริ่มต้นในการให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กจากเดิม 4 ช่วงอายุ ปรับเพิ่มเป็น 5 ช่วงอายุ ได้แก่ 9,18,30,42 และ 60 เดือน เพื่อเป็นการขยายช่วงอายุให้ครอบคลุมเด็กปฐมวัยไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
 ***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ  5 กรกฎาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH