สธ. จับมือ เครือข่าย จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ชู อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียม

  • 18 ตุลาคม 2561
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย จัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 “อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน”
           วันนี้ (9 กรกฎาคม 2561) นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 “อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน” (Environmental Health for All: Smart, Sustainable & Inclusive Cities) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า ประเทศไทยยังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายประการที่ต้องร่วมกันจัดการ เพื่อมิให้ก่อผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางดินจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ทั้งในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพอื่น ๆ ได้แก่ ความสะอาด ปลอดภัยของน้ำบริโภคและอาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะและของเสียอันตรายที่ยังไม่ถูกต้อง อีกทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาร่วมกันของประชาคมโลก ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ รวมทั้งพิษภัยต่อสุขภาพจากสารเคมีอันตรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นายแพทย์ธวัช กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย อันจะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยองค์กรและหน่วยงานควรนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในเมืองและชุมชนที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดียั่งยืน
          “การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทำงานสอดคล้องประสานกันอย่างดี เพื่อให้เกิดพลังประชารัฐอย่างแท้จริง และทำให้ “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม ของทุกปี” เป็นวันสำคัญของทุกคนที่จะได้ระลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของคนไทยทุกคนตลอดไป” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
           ทางด้าน นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเสริมว่า วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปีนี้ กรมอนามัยร่วมกับ 5 ภาคี ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย จัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ในหัวข้ออนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม และเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
          “ที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วย 5 วิธีรักษ์โลก พร้อมกันทั่วประเทศ ได้แก่ รักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ ลดขยะพลาสติก รักษ์อากาศ ลดการเผาในที่โล่ง ปลูกต้นไม้ดูดซับสารพิษ รักษ์พลังงาน ประหยัดไฟ ใช้เท่าที่จำเป็น รักษ์น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รักษ์สะอาด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดูแล จัดการ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สะอาด ปลอดภัย สำหรับประชาชนสามารถร่วมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยได้ด้วยการมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว ใช้ส้วมสาธารณะอย่างมีจิตสำนึก ล้างมือเป็นประจำเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น หากทุกคนร่วมด้วยช่วยกันจะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี ทุกพื้นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
 
 ***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 9 กรกฎาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH