ภาพข่าว “กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 1 ครั้ง

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข  จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ภายใต้งาน “มีฟันดีดี ชีวิตก็ดีตาม โครงการผู้ใหญ่ฟันดี ครอบครัวสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ”  เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยเป็นต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และสามารถบอกต่อวามรู้แก่บุคคลอื่นได้ ณ โรงอาหารกรมอนามัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!