ภาพข่าว”พิธีเปิดงานโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6″

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 1 ครั้ง

(วันนี้) วันที่ 25 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานโครงการ “วิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 ” ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกลุ่มเด็กปฐมวัยปลอดจากภาวะโลหิตจางด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็กและมีพัฒนาการที่สมวัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!