ภาพข่าว”ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ผูัมีส่วนได้ส่วนเสียตามพระราชบัญญัติฯ”

  • 12 พฤศจิกายน 2561
  • 0 ครั้ง

      วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!