ผุด ๓ มาตรการ หนุนคนกรมอนามัย ลดใช้พลาสติก

  • 12 พฤศจิกายน 2561
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรกรมอนามัย ร้านค้า ร้านอาหาร ใส่ใจ ความสำคัญของการลดใช้พลาสติก ด้วย 3 มาตรการ ลด-ละ-เริ่ม หลังผลสำรวจพบ บุคลากรกรมอนามัยใช้พลาสติกเฉลี่ยมากกว่า 10 ชิ้นต่อคนต่อวัน
           วันนี้ (11 กันยายน 2561) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “กรมอนามัย ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก” ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ทุกกระทรวงดำเนินการลด คัดแยกขยะภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการดำเนินงาน มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมาย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ข้าราชการ 2.53 ล้านคนทั่วประเทศ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะ 2) อาคารของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 100 ดำเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ 3) ขยะของหน่วยงานภาครัฐที่ต้อง ส่งกำจัดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 4) หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงาน ร้อยละ 10 และ 5) งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน ในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะ สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
            นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจปริมาณการใช้พลาสติกของบุคลากรกรมอนามัย พบว่าบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้พลาสติกประมาณ 14 ชิ้น ต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประมาณ 4 ล้านใบต่อปี ซึ่งรับมาจากร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าและตลาดนัด และพบว่าร้านค้าในกรมอนามัยมีการใช้ภาชนะพลาสติกประมาณ 2 ล้านชิ้นต่อปี นอกจากนี้ในการจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม มีการใช้ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องพลาสติก และช้อน ส้อมพลาสติก โดยในการจัดประชุมก่อให้เกิดขยะพลาสติก ประมาณ 93,600 ชิ้นต่อปี
            “กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกของกรมอนามัยในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ร้านค้า ร้านอาหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการลดขยะพลาสติกและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกทั้งสอดรับกับ แนวทางการดำเนินงานระดับประเทศ จึงได้กำหนด 3 มาตรการ เพื่อปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ 1) บุคลากรและร้านค้าของกรมอนามัย งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและห้ามนำภาชนะโฟมเข้ามาในกรมอนามัย 2) บุคลากรของ กรมอนามัย ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรมอนามัย งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้าทุกวันพุธ (No Plastic Bag Day) ขอความร่วมมือให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณกรมอนามัย ลดราคาให้แก่ผู้ที่นำแก้วหรือภาชนะส่วนตัวมา ใส่น้ำหรืออาหาร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม แจก “แสตมป์แลกแต้ม ลดพลาสติก” สำหรับผู้ที่ไม่รับถุง แก้ว หรือภาชนะพลาสติก เพื่อสะสมและนำมาแลกรางวัลกับกรมอนามัย รวมทั้งในการจัดประชุมของกรมอนามัย ให้ลดการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกสำหรับจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยให้ใช้วัสดุอื่นที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือย่อยสลายได้ง่ายแทน และ 3) บุคลากรและร้านค้าในกรมอนามัยทิ้งขยะลงถังและแยกขยะให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอนามัย ในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ลดภาระในการนำไปกำจัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนและขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
 
 ***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 11 กันยายน 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH