สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

  • 18 ตุลาคม 2561
      วันนี้ (21 พฤษภาคม 2561) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมและทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งขาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ
      ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนระหว่างปี 2559 – 2561 และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมทั้งรายงานการดำเนินงานของเครือข่ายโครงการเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน และผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
       ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว 58,307 ชุมชน/หมู่บ้าน มีการพัฒนาระบบควบคุมการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน และพัฒนาเครื่องผสมเกลือไอโอดีนทำให้ผลิตเกลือมีคุณภาพมากขึ้นร้อยละ 91.6 จำหน่ายเกลือที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 72.8 ส่งผลให้ครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 69.4 นอกจากนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้ประเมินระดับไอโอดีนในปัสสาวะพบว่า กลุ่มเด็กวัยเรียนและผู้สูงอายุ มีระดับไอโอดีนที่เพียงพอ ขณะที่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ยังมีระดับไอโอดีนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย จึงต้องดำเนินนโยบายเสริมยาเม็ดไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนไทยรู้จักเกลือเสริมไอโอดีนเพิ่มขึ้น เพราะข้อมูลการสำรวจพบว่าประชาชน 9 คน ใน 10 คน รู้จักเกลือเสริมไอโอดีน จึงจำเป็น ต้องเพิ่มความรอบรู้ในการเลือกใช้ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป พร้อมทั้งศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนหลายเรื่องเพื่อให้ประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยทุกพื้นที่ได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ
       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของของการดำเนินงานในระดับชุมชน จึงมีแผนการควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ด้วยการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 อันจะนำไปสู่การที่ประชาชนในท้องถิ่นจะร่วมเป็นเจ้าของการดำเนินงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและของชุมชนหรือหมู่บ้านตนเองแบบประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างแท้จริง
       ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคำชี้แนะและทรงมีพระราชวินิจฉัย แผนการดำเนินงานฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
*****************************
 21 พฤษภาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!