กรมอนามัย เผย สามเณร ร.ร. พระปริยัติธรรม เสี่ยงมีภาวะอ้วน หนุนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

  • 12 พฤศจิกายน 2561
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หนุนเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพให้ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันโรค ขับเคลื่อนเริ่มที่จังหวัดเชียงราย เป็นรุ่นแรก พร้อมขยายครบ 6 จังหวัดเป้าหมาย ในโครงการตามพระราชดำริ
          วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “Fit for Life : Smart Novice 4.0 : บริหารกายถูกวิธี วิถีสมณะ ใส่ใจสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2562 กรมอนามัย ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ ปี 2523 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อรับการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีภารกิจจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายนักธรรมบาลีควบคู่กัน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พระองค์ทรงเริ่มอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี 2547 และขยายพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา ต่อมาเพิ่มเป็นจังหวัดลำปาง ศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 68 แห่ง ทุกโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา 8 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 3) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 4) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 5) ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย 7) ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และ 8) พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ โดยให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยควบคู่ไปกับด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
          นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม อย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขภาพ คัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาสภาพอนามัยแวดล้อมโรงเรียน ส้วมสุขอนามัย สถานที่จำวัด เป็นต้น แต่ยังคงพบปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์รายงานผลภาวะโภชนาการของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการตามพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560 พบว่า สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ภาพรวม ร้อยละ 18 จังหวัดแพร่ น่าน สูงสุด ร้อยละ 23 พะเยา ร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจภาวะโภชนาการสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555, 2557, 2560 พบว่า สามเณร มีภาวะอ้วน ร้อยละ 9.7, 11.7, 17.9 เพิ่มขึ้น ตามลำดับ สูงเกินเป้าหมายที่กำหนด อันจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่างกายในระยะยาว ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้
          “ทั้งนี้ กรมอนามัยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 และภาคีเครือข่าย ได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายของสามเณรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเฝ้าระวัง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการตัดสินใจ ปฏิบัติตน ให้มีวิถีกิจวัตรและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อันจะช่วยให้สามารถลดและแก้ไขภาวะโภชนาการเกินพิกัดได้จริง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย พะเยา รวม 30 โรงเรียน และกำหนดจัดสัมมนา รุ่นที่ 2 จำนวน 29 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการ ตามพระราชดำริ จังหวัดน่าน แพร่ และลำปาง ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดแพร่” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
 
***
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 10 ตุลาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH