กรมอนามัย รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ กราบบังคมทูล ถวายรายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค-อุปโภค

  • โดย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
  • 17 พฤษภาคม 2561
  • 27 ครั้ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้แทนกรมอนามัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลถวายรายงาน สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค- อุปโภค ของโรงเรียนบ้านในวง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!