กรมอนามัย จับมือ สกลนคร ขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital สู่ GREEN & CLEAN Communities

  • 12 พฤศจิกายน 2561
     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital พร้อมขยายสู่การเป็นชุมชนสุขภาวะดี หรือ GREEN & CLEAN Communities เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มุ่งสู่ประชาชนมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี
          วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดมหกรรม “GREEN & CLEAN Hospital สู่ GREEN & CLEAN Communities/Cities” ณ โรงแรมอิมพิเรียลสกล จังหวัดสกลนคร พร้อมเปิดตัวอย่างต้นแบบเมืองสุขภาวะดี “1 ทศวรรษ GREEN CLEAN Hospital สู่ GREEN & CLEAN Sakon nakhon” อย่างเป็นทางการ ตามแนวทางของ GREEN & CLEAN Communities/Cities
         นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพที่มีความใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมี การพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดีทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับประชาชน ผู้มาใช้บริการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN Hospital กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย สนับสนุนการจัดการปัญหาสุขภาพแบบบูรณาการด้วย การส่งเสริมให้เกิด GREEN & CLEAN Cities เชื่อมต่อความสำเร็จจากการขับเคลื่อนงาน GREEN & CLEAN Hospital สู่การพัฒนาชุมชนสุขภาวะดี หรือ GREEN & CLEAN Communities ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนสามารถป้องกันดูแลและจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้ด้วยตัวเอง เกิดเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน (Health Literacy) ผ่านการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในเชิงนโยบาย ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านต้นแบบชุมชนที่มีศักยภาพ การบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ซึ่งการขับเคลื่อนนี้สอดรับกับนโยบายด้านสาธารณสุขในเรื่องการป้องกันโรคเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และกรอบปฏิญญาเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration on promoting health in the 2030 Agenda for Sustainable Development) ที่กำหนดให้ทุกประเทศมีการพัฒนาเมืองสุขภาพดีสู่ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี (Healthy Cities)
         ทางด้าน นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sakon Nakhon ในหลายเรื่อง ทั้งการจัดการขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล อย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนสีเขียวในหลายด้าน อาทิ การลดและการใช้พลังงานทดแทน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การผลักดันให้เกิดป่าเศรษฐกิจครอบครัว การใช้ระบบผังเมือง การจัดการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกตำบล การบูรณาการให้เกิดอาสาสมัครเพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัด เชื่อมโยงกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำกฎหมายไปใช้เป็นกฎหมายท้องถิ่นและให้มีผลบังคับ ส่งผลให้จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
          ทางด้าน นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง ผ่านนโยบายที่เข้มข้นของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ส่งผลให้จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดต้นแบบในหลายด้าน อาทิ โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital เป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ มีการบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HWP HA ติดดาว เป็นต้น การจัดการขยะต้นทางโดยใช้หลัก 3 R กระจายไปทุกพื้นที่ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ สถานที่ราชการ การจัดการสิ่งปฏิกูลครอบคลุมในทุกอำเภอและมากที่สุดของประเทศ การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและเพิ่มโอกาสพลังงานทางเลือก การเพิ่มขึ้นที่ป่าโดยเน้นป่าสมุนไพร ป่าเศรษฐกิจครอบครัว การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย พืชผักอินทรีย์ โดยให้ทุกสถานบริการเป็นตลาดที่จำหน่ายพืชผักและรับซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง การส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับตำบล เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระดับพื้นที่ ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นจังหวัดแรกของประเทศ
 
***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 22 สิงหาคม 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH