กรมอนามัยจับมือเขตสุขภาพที่ 3 หนุนเครือข่ายพัฒนาโรงพยาบาลสะอาด ลดโลกร้อน ในพื้นที่ 5 จังหวัด

  • 13 พฤศจิกายน 2561
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสะอาดและลดโลกร้อน พร้อมสนับสนุนท้องถิ่นจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน
        วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ว่า กรมอนามัยได้กำหนดนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาตำบลให้มีชุมชนที่มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง 3) การสนับสนุนจังหวัดให้มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4) การสนับสนุนให้ตำบลมีการจัดการน้ำบริโภคได้มารฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค และจัดการสิ่งปฏิกูลได้อย่างปลอดภัยและ 5) มีการเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งประเด็นดังกล่าวล้วนส่งผลโดยตรงถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งสิ้น
         “ทั้งนี้ นโยบายของกรมอนามัย ได้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน อาทิ การขับเคลื่อนนโยบาย GREEN & CLEAN Hospital ที่เริ่มต้นจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขยายสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นและชุมชน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การสนับสนุน การส่งเสริมให้มีห้องส้วมที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ในสถานที่ต่างๆ เช่น ปั้มน้ำมัน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า วัด และโรงเรียน การสนับสนุนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการปกป้องสุขภาพประชาชนด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งตรงตามกรอบความร่วมมือของสหประชาชาติที่กำหนดเป้าหมายร่วมกันในการลดโลกร้อน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
           ทางด้าน แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่ายต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 ให้สามารถดูแลระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ และยังช่วยป้องกันความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยกับสุขภาพ
            “ทั้งนี้ หน่วยงานต้นแบบที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติทั้ง 6 ประเภทรางวัล จำนวน 46 หน่วยงาน คือ ประเภทหน่วยงานผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก อาทิ โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ ประเภทชุมชนเข้มแข็งต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม : Active Community อาทิ ตำบล หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลทะนง จังหวัดพิจิตร ประเภทหน่วยงานผ่านเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ Healthy Workplace ระดับดีมาก 3 ปี ซ้อน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแขยง ประเภทหน่วยงานผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม : Environmental Health Accreditation : EHA ระดับตันแบบ อาทิ เทศบาลตำบลทุ่งทราย จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท ประเภทหน่วยงานผ่านเกณฑ์สุดยอดส้วม ระดับเขตสุขภาพ คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประเภทชุมชนต้นแบบการผลิตน้ำประปาสะอาดตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค คือ ชุมชนบ้านหนองนกชุม เทศบาลตำบลทุ่งทราย” ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าว
 
***
 
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 6 พฤศจิกายน 2561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH