การใช้ส้วมที่ถูกต้อง

  • 26 พฤษภาคม 2562
  • 1,214 ครั้ง
  1. นั่งบนโถส้วมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการปนเปื้อนเชื้อโรค
  2. ไม่ทิ้งวัสดุอื่น นอกจากกระดาษชำระลงในโถส้วม
  3. ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
  4. ล้างมือและฟอกสบู่ทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
2 เมษายน 2562
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH