สา’สุข ชัวร์ : แบน 3 สารเคมีอันตราย

  • 26 กันยายน 2562
แบน 3 สารเคมีอันตราย 
พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส
เตือนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มแม่และลูกในครรภ์ ควรระวังมากเป็นพิเศษเพราะหากสัมผัสหรือได้รับสารดังกล่าวในร่างกายอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพได้

#สาสุขชัวร์ #สารเคมีอันตราย #พาราควอต #ไกลโฟเซต #คลอร์ไพริฟอส #สุขภาพ #กรมอนามัย #กระทรวงสาธารณสุข

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH