การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 • 13 กรกฎาคม 2562
 • 171 ครั้ง

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 • รักลูกควรแสดงออกอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
 • ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก
 • เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง การดู การเล่น ควรเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง ชี้ชวนดูสิ่งต่างๆ รอบตัว
 • ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
 • เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา
 • โทรทัศน์หรือสื่ออิเล็กโทรนิคอาจขัดขวางพัฒนาการเด็ก และรบกวนการนอนหลับของเด็ก
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง
 • ต้องเป็นตัวอย่างพฤติกรรม
 • ที่ดีสำหรับเด็ก

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

5 กรกฎาคม 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH