สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย เด็กไทยฟันดี

  • 16 ตุลาคม 2563
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย เด็กไทยฟันดี

 

เมื่อเด็กๆต้องไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือโรงเรียน ครู หรือผู้ดูแลควรจัดสถานที่ให้เหมาะสม จัดเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กๆไม่ให้ปะปนกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล ก่อนสัมผัสตัวเด็กแต่ละคนทุกครั้ง
  • ตรวจความสะอาดฟันเด็กไปพร้อมกับการตรวจสุขภาพด้านอื่น
  • จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ตามหลัก social distancing
  • จัดให้เด็กมีอุปกรณ์แปรงฟันส่วนตัว และจัดเก็บไม่ปะปน

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข

19 มิถุนายน 2563

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH