ป้องกันโรคมือเท้าปาก ในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล

  • 13 กรกฎาคม 2562
  • 197 ครั้ง

ป้องกันโรคมือเท้าปาก ในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล

  • หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย
  • ไม่ใช้ช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม ร่วมกับผู้อื่น
  • ให้เด็ก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  • เมื่อเช็ดน้ำมูกหรือน้ำลายให้เด็กแล้วต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว
  • หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์ให้สะอาด  รวมถึงการกำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้อง

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

3 กรกฏาคม 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH