กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562

 • 30 กรกฎาคม 2562

กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 

มีผลบังคับใช้กับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

สถานบริการที่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์  เช่น  การให้บริการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด การทดสอบการตั้งครรภ์ การรับฝากครรภ์และคลอดบุตร การดูแลอนามัย
แม่และเด็ก หรือบริการอื่นที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
กำหนดประเด็นสำคัญในการดำเนินงานของสถานบริการ ดังนี้

 • การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับ
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
  ในวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจัดให้มีบริการให้คำปรึกษา
 • การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน โดยไม่มีอคติ รักษาความลับ และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่นที่มารับบริการ
 • ในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถจัดบริการ
  ตามความต้องการของวัยรุ่นได้ ต้องมีการส่งต่อไปยังสถานบริการหรือหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการดูแลทั้งทางด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดให้วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี สามารถตัดสินใจด้วยตนเองในการรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ยกเว้น กรณีการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

สถานบริการที่ไม่มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นสถานบริการที่ให้การดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคหู คอ จมูก ผิวหนัง จิตเวช ระบบประสาท ศัลยกรรมตกแต่งกายภาพบำบัด และสถานบริการด้านเทคนิคการแพทย์  โดยสถานบริการที่ไม่มีบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สามารถจัดบริการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรืออาจให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องตามความพร้อมและความเหมาะสม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH