เสริมไอโอดีนเพื่อลูกน้อย

  • 13 กรกฎาคม 2562
  • 172 ครั้ง

หากแม่ขาดไอโอดีนจะส่งผลร้ายต่อเด็ก

  • สมองพัฒนาไม่สมบูรณ์สติปัญญาด้อย ไอคิวลดลง
  • โรคเอ๋อ ระบบประสาทและกล้ามเนื่อผิดปกติ เป็นใบ้ หูหนวก สมองพิการแต่กำเนิด

วิธีป้องกันการขาดไอโอดีนกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกวัน วันละ 1 เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์ถึงหลังให้นมบุตร 6 เดือน

โรคเอ๋อ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยยาเม็ดเสริมไอโอดีน

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

24 มิถุนายน 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH