🚨อันตราย⚠️ก๊าซเเอมโมเนียรั่วไหล ❗

ภัยอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทางสุขภาพ
🔸ในด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
👁️ – ระคายเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหลตลอดเวลา
👃– ระคายเคืองโพรงจมูก ช่องปาก ลำคอ ไอ และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ 🫁 เจ็บหน้าอก
🫱 – ผิวไหม้ เเดง เเละเนื้อตาย
🤮 – คลื้นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้
🔶 แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
🔸 1. สำรวจ ประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน เช่น น้ำประปาชุมชน ประปาหมู่บ้าน อาหาร เป็นต้น
🔸 2. สื่อสาร ให้ความรู้ประชาชนทราบถึงอันตราย ความเสี่ยง เพื่อประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวได้
🔸 3. สนับสนุนการบังคับให้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขควบคุมกิจการเสี่ยง
🔷 การปฏิบัติตนสำหรับประชาชน
🔹 1. ติดตามสถานการณ์ ฟังการแจ้งเตือนภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
🔹 2. กรณีมีการแจ้งอพยพ ให้รีบออกจากบ้านไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที
🔹 3. หลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่ประสบภัย และสวมใส่หน้ากากป้องกันสารเคมีตลอดเวลา
🔹 4. เฝ้าระวัง สังเกตอาการผิดปกติ ทั้งตัวเองและคนในบ้าน หากเจอรีบพบแพทย์ทันที
🔹 5. เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ หรือไม่ได้รับกลิ่นก๊าซพิษ ก่อนเข้าบ้าน ต้องเปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศลดการสะสมของก๊าซพิษที่อาจปนเปื้อนในบ้าน และให้ทำความสะอาด บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ ทันที
 
#สาระสุขภาพ #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH