6 คุณสมบัติ สถานประกอบการ ที่น่าทำงาน

  • 24 พฤษภาคม 2566
6 คุณสมบัติ สถานประกอบการ ที่น่าทำงาน

6 คุณสมบัติ สถานประกอบการ ที่น่าทำงาน

  1. จัดสถานที่ทำงาน จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ให้ง่ายต่อการใช้งาน
  2. ภายในอาคาร มีแสงสว่างเพียงพอ อุณหภูมิและการระบายอากาศที่เหมาะสม
  3. มีวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยมองค์กร สนับสนุนรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และมีสมดุลชีวิตในการทำงาน (work life balance)
  4. สนับสนุนสุขภาวะส่วนบุคคลในที่ทำงาน ได้แก่ การบริการสุขภาพ ข่าวสาร ทรัพยากร และโอกาสต่าง ๆ ที่องค์กรเตรียมไว้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน และการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สนับสนุนให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี
  5. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ในการัดกิจกรรมการสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรเพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผาสุกให้กับคนวัยทำงานและครอบครัว
  6. มีมาตรฐานการตรวจสุขภาพ มีการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา และฟื้นฟูโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามประเภทของการทำงาน

“เมื่อที่ทำงานดี คนก็สำราญ งานก็สำเร็จ”

 

#วัยทำงาน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH