ท่องเที่ยวไม่เพิ่มขยะ

  • 10 พฤษภาคม 2566
ท่องเที่ยวไม่เพิ่มขยะ

ท่องเที่ยวอย่างไรไม่เพิ่มขยะ

“ลดปริมาณขยะ และทิ้งให้เป็นที่เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวน่าเที่ยวมากขึ้น” ปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมสูญเสียทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นแหล่งเพะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่คน เช่น โรคบิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ไข้เลือดออก เป็นต้น

มาร่วมกันเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี ไม่เพิ่มขยะ และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. แยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะหรือภาชนะที่จัดไว้ให้
  2. ไม่ใช้กล่องโฟมใส่อาหาร เปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่ายหรือทำจากวัสดุธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. ไม่นำสิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง ไม่ก่อไฟเผาขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้เกิดมลพิษและอาจเกิดไฟไหม้ได้
  4. ช่วยกันดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและช่วยกันตักเตือนผู้ที่ทิ้งขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ

#อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH