10 มาตรการเข้ม ลอยกระทง ปลอดภัย

 • 20 พฤษภาคม 2565
10 มาตรการเข้ม ลอยกระทง ปลอดภัย

10 มาตรการเข้ม ลอยกระทง ปลอดภัย

 1. กําหนดจุดเข้า-ออกทางเดียว มีจุดลงทะเบียน ไทยชนะ จุดคัดกรองอุณหภูมิ
 2. เลือกสถานที่จัดงานไม่แออัด ระบายอากาศดี
 3. มีห้องน้ำเพียงพอ ทําความสะอาดทุก 1 ชม. มีจุดล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์บริการ
 4. เว้นระยะห่างของบูท ร้านค้า โต๊ะ นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร
 5. กระจายจุดลอยกระทง และมีผู้ควบคุม ไม่ให้แออัด
 6. การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ตะโกน ไม่จับมือ
 7. แผงลอย หรือพาหนะจําหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ และงดการจําหน่ายเครืองดื่มแอลกอฮอล์
 8. ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ต้องได้รับ วัคซีนครบตามเกณฑ์
 9. ผู้เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการ UP อย่างเคร่งครัด
 10. ผู้จัดงาน มีการกำกับ การปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH